Uncategorized

Hunnestadsmonumentet

Hunnestadsmonumentet var en grupp resta stenar som troligtvis stod vid byn Hunnestad, i Ystads kommun, i södra Skåne. Det ska ha varit ett mäktigt monument under vikingatiden, men det är dock borta idag. Monumentet bestod ursprungligen av åtta stycken stenar, varav tre var bildstenar och två var runstenar. På 1620-talet avbildades monumentet för första gången av den danske antikvarien Ole Worm till hans verk Monumenta Danica (Danska monument). År 1719 avbildades monumentet av poeten och orientalisten Magnus Rönnou och då var det fortfarande intakt. Mot mitten av 1700-talet då monumentet avbildades av fornforskaren Johan Göransson, till hans verk Bautil* så saknades två stycken stenar. År 1814 fann Nils Henrik Sjöborg monumentet sönderslaget i ett gärde intill Marsvinsholms slott.

Den mindre av de två runstenarna är än idag intakt och dess runor lyder: Esbern och Tomme de satte sten denna efter Roi och Lekfröjd, söner (till) Gunne Hand. Den större runstenen var kluven i tre delar och den sista delen hittades år 1855 ungefär 60 meter från de resterande stenarna. Dess runor lyder: Esbern satte sten denna efter Tomme, son (till) Gunne Hand, stenen har även en inristning av en man med en yxa. Två av de tre stycken bildstenarna är idag tyvärr försvunna. Den enda kvarvarande bildstenen har en inristning av en kvinna som rider på en varg och har ormar som tyglar. Hon har tolkats som jättinnan Hyrrokkin inom nordisk hedendom.

De kvarvarande delarna av monumentet står idag på museet Kulturen i Lund.

*= Bautil är en samling avbildningar av svenska runstenar av fornforskaren, runologen, arkeologen och prästen Johan Göransson. Verket ansågs för sin tid att vara komplett och det har varit betydelsefullt för svensk historieforskning. Det innehåller flertalet idag försvunna runstenar och runskrifter. Verkets fulla titeln är Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750.

Annons
Standard